Productvoorwaarden Opleidingen

1.       Geldigheid

 • Mochten onderstaande voorwaarden in strijd zijn met de voorwaarden in de offerte/het voorstel, dan gelden de afspraken in de offerte/het voorstel (het hoofddocument).
 • Als in overleg met de opdrachtgever wordt afgeweken van deze productvoorwaarden, dan wordt dit vastgelegd in het afsprakendocument van Lifeguard, ondertekend door de opdrachtgever.

2.      Aansprakelijkheid

 • Lifeguard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, behalve als haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, als het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van zes maanden.
 • Iedere aansprakelijkheid van Lifeguard voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 • Lifeguard is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
  • Tekortkoming van de opdrachtgever of de deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
  • Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
  • Opvolging van leermiddelen of kennisoverdracht uit de opdracht.

3.      Planning opleidingsdagen

 • Als er sprake is van overmacht – bijvoorbeeld als een trainer/coach verhinderd is door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte of familieomstandigheden – zal Lifeguard alles doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om voor vervanging te zorgen op de geplande dag. Als dit niet mogelijk is, plant Lifeguard in overleg met de deelnemers een nieuwe datum. Bij overmacht door extreme weersomstandigheden (code rood) of andere omstandigheden op de weg of in het openbaar vervoer, waardoor de trainer/coach de locatie moeilijk kan bereiken, zal Lifeguard de geplande dag in overleg met de deelnemers verplaatsen. In al deze gevallen brengt Lifeguard geen extra kosten in rekening. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van eventueel voor opdrachtgever voortvloeiende schade ten gevolge van annulering of verschuiving.

4.     Annuleringskosten en mogelijkheden tot inhalen

 • We bepalen vier weken voorafgaand aan de startdatum van de opleiding of de opleiding van start zal gaan. Tot die tijd is het mogelijk om kosteloos uit te schrijven of te verplaatsen naar een ander startmoment. Bij afmelding binnen vier weken zal 50% van de kosten in rekening worden gebracht. Bij afmelding binnen één week is dit 100%.
 • Annulering voor aanvang van de eerste opleidingsdag geschiedt telefonisch via 030 – 240 06 38 of per e-mail: support@lifeguard.nl.
 • Indien een deelnemer onverhoopt één opleidingsdag mist, is het mogelijk deze bij een volgende groep in te halen.
 • In alle gevallen kan – na toestemming van Lifeguard – een vervanger worden gestuurd.

5.      Tarieven en facturatie

 • Al onze tarieven zijn exclusief btw (21% of met BTW-vrij correctie à 11%)
 • Jaarlijks worden al onze tarieven op 1 januari aangepast op basis van de ontwikkeling van de CBS index voor CAO-lonen in de bedrijfstak ‘Zakelijke dienstverlening’. Wij hanteren hiervoor de voorlopige cijfers van de maand november.
 • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. De factuur zal worden verstuurd in de week van de eerste bijeenkomst.
 • Na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen en twee schriftelijke of telefonische aanmaningen, staat het Lifeguard vrij om derden te belasten met incassomaatregelen.

6.      Privacy

 • De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en vallen onder de AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming. Buiten de persoonlijke coach krijgt niemand inzage in deze persoonlijke gegevens, ook de leidinggevende(n) niet. Daarnaast worden de groepsgegevens geanalyseerd in het kader van effectiviteit en kwaliteitsbewaking. Bij deze analyses gaat het altijd om groepsresultaten en zijn persoonlijke gegevens nooit herkenbaar. Lifeguard houdt zich aan haar op het ISO 27001 gebaseerde informatiebeveiligingsbeleid.

7.      Intellectueel eigendom

 • De auteursrechten, evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle door Lifeguard verstrekte documentatie en materialen inclusief software zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Lifeguard om documentatie en materialen of een deel daarvan te verveelvoudigen, openbaar te maken of te bewerken.

8.      Klachten

 • Lifeguard beschikt over een klachtenprocedure. U kunt de klachtenprocedure ook opvragen bij Lifeguard via uw accountmanager of projectleider.

9.      Geschillen

 • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil voortvloeiende uit deze overeenkomst, bepalen partijen dat het uiterste zal worden getracht om in onderling overleg de onenigheid te beslechten. Mocht dit niet lukken, dan wordt gebruik gemaakt van een mediator. Lifeguard stelt Jan Plevier van de Groeifabriek (www.groeifabriek.nl) aan als mediator. Indien beide partijen na mediation het geschil nog niet beslecht hebben dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.