Algemene voorwaarden

1. Geldigheid

 • Mochten onderstaande voorwaarden in strijd zijn met de voorwaarden in de offerte/het voorstel, dan gelden de afspraken in de offerte/het voorstel (het hoofddocument).
 • Als in overleg met de opdrachtgever wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden, dan wordt dit vastgelegd in het afsprakendocument van Lifeguard, ondertekend door de opdrachtgever.
 • Op onze opleidingen zijn de Productvoorwaarden Opleidingen van toepassing.

2. Begripsbepaling

 • Als in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘health checks’ dan dient dit als overkoepelende term voor ‘intake, out take en hermeting’. Als er wordt gesproken over ‘training’ dan dient dit als overkoepelende term voor alle andere producten die Lifeguard aanbiedt, onder meer: workshop, motivational, (booster)sessie, masterclass, quick scan, kick off, coaching, cursus en programma.

3. Aansprakelijkheid

 • Lifeguard spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzichten uit te voeren. Het uiteindelijke resultaat is echter niet alleen afhankelijk van de activiteiten van Lifeguard, maar ook van factoren die buiten de invloed van Lifeguard vallen. Lifeguard biedt daarom geen garanties met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.
 • Lifeguard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, behalve als haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, als het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van zes maanden.
 • Als sport, en daarmee te vergelijken activiteiten deel uitmaken van de overeenkomst met de opdrachtgever, moeten deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan de activiteiten. Voor deelname aan de fietstest laat Lifeguard de deelnemer een gezondheidsverklaring ondertekenen. Lifeguard sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens de opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit.
 • Iedere aansprakelijkheid van Lifeguard voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 • Lifeguard is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
  a. Tekortkoming van de opdrachtgever of de door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
  b. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
  c. Opvolging van leermiddelen of kennisoverdracht uit de opdracht.
 • Lifeguard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in, of het niet uitbetalen van subsidiebedragen. De opdrachtgever erkent dat Lifeguard alleen een adviserende rol heeft bij het aanvragen van subsidies en hierom niet aansprakelijk gesteld kan worden.

4. Planning trainingen, coaching en health checks

 • Lifeguard legt in overleg met de opdrachtgever de data en tijden voor de trainingen en health checkdagen vast. Dit geldt ook voor de data en tijdstippen waarop het materiaal wordt gebracht, geïnstalleerd en opgehaald.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het regelen van ruimtes voor de trainingen en health checks. Deze vinden in principe plaats op locatie van de opdrachtgever.
 • Lifeguard draagt er zorg voor dat er op de afgesproken data en tijden trainers/coaches beschikbaar zijn en dat de eventueel benodigde apparatuur en materialen op de locaties aanwezig zijn.
 • Als er sprake is van overmacht – bijvoorbeeld als een trainer/coach verhinderd is door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte of familieomstandigheden – zal Lifeguard alles doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om voor vervanging te zorgen op de geplande dag. Als dit niet mogelijk is, plant Lifeguard in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum. Bij overmacht door extreme weersomstandigheden (code rood) of andere omstandigheden op de weg of in het openbaar vervoer, waardoor de trainer/coach de locatie moeilijk kan bereiken, zal Lifeguard de geplande dag in overleg met de opdrachtgever verplaatsen. In al deze gevallen brengt Lifeguard geen extra kosten in rekening. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van eventueel voor opdrachtgever voortvloeiende schade ten gevolge van annulering of verschuiving.

5. Annuleren of verzetten van trainingen, coaching- en health checkdagen

 • Als de opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren, brengt Lifeguard annuleringskosten van 10% van de offerteprijs (exclusief BTW) in rekening.
 • Als de opdrachtgever genoodzaakt is om ingeplande trainingen of health checkdagen te annuleren/verzetten, dan berekent Lifeguard hiervoor tot 20 werkdagen voor de geplande datum enkel de administratiekosten van €200,- per geannuleerde training/checkdag. Daarna zijn hier de volgende kosten aan verbonden: voor annuleringen/verzettingen vanaf 20 werkdagen voorafgaand aan de geplande datum wordt 25% van de kosten in rekening gebracht, vanaf 15 werkdagen voorafgaand aan de geplande datum 50%, vanaf 10 werkdagen 75%, vanaf 5 werkdagen 100%.
 • Lifeguard brengt altijd volledige health checkdagen in rekening. De kosten van een ingeplande health check dag zijn niet afhankelijk van het aantal tijdsloten dat op die dag wordt gebruikt door de deelnemers, ook de eventuele niet gebruikte tijdsloten worden in rekening gebracht.

6. Annuleren of verzetten van individuele afspraken voor health checks en coaching

 • Als de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van een programma (met meerdere onderdelen) de deelname tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op terugbetaling of instroom in een ander programma, of vervanging door een andere deelnemer.
 • Per deelnemer wordt 1 tijdslot beschikbaar gesteld. Door (late) afmeldingen kunnen er lege tijdsloten ontstaan. Indien het niet lukt om deze allemaal weer vol te plannen ontstaat er een tekort aan tijdsloten. Indien gewenst kan de opdrachtgever extra dagen inkopen zodat er alsnog voldoende tijdsloten beschikbaar zijn.
 • Deelnemers kunnen kosteloos hun individuele afspraak voor de health check of het coaching moment zelf verzetten via de digitale agenda in de Healthguard portal, binnen de beschikbare mogelijkheden.
 • De opdrachtgever kan ervoor kiezen om deelnemers niet de mogelijkheid te geven om via het Healthguard portaal hun individuele afspraak voor de health check of het coaching moment te verzetten/annuleren, of om deze mogelijkheid een bepaald aantal dagen voor de afspraak te laten blokkeren (om lege tijdsloten te voorkomen). In dat geval dient de opdrachtgever of de deelnemer contact op te nemen met Lifeguard.
 • Als er geen tijdsloten beschikbaar zijn kan er onderling geruild worden; dit dient de opdrachtgever zelf te regelen en door te geven aan Lifeguard. Wisselen is mogelijk tot uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de health check zodat de coach zich goed kan voorbereiden.
 • Het verzetten/wisselen/annuleren van individuele afspraken door Lifeguard is per deelnemer eenmalig kosteloos. Als afspraken vaker dan één keer door Lifeguard moeten worden aangepast brengt Lifeguard per verzoek €50,- (exclusief BTW) administratiekosten in rekening.

7. Reis- en verblijfkosten

 • Reiskosten op basis van vervoer per auto bedragen €0,50 per km. Het aantal kilometers wordt berekend vanaf het adres van Lifeguard te Utrecht.
 • Reiskosten op basis van openbaar vervoer, boottickets, taxitransfers en dergelijken worden in zijn geheel doorberekend aan de opdrachtgever.
 • Als de trainer/coach genoodzaakt is om met het vliegtuig te reizen, is de opdrachtgever geheel verantwoordelijk voor het boeken van de vliegtickets, het boeken van het verblijf op de desbetreffende locatie en het inregelen van de transfers van luchthaven naar het hotel en vice versa. Op vluchten binnen Europa vliegen onze trainers/coaches op basis van economy class. Als het internationale vluchten betreft, dient de opdrachtgever een ticket voor de trainer/coach te boeken op basis van businessclass. De vluchtdata en -tijden voor de trainer/coach dient de opdrachtgever in overleg met Lifeguard af te stemmen.
 • Als de enkele reisafstand vanaf het adres van Lifeguard te Utrecht naar de trainingslocatie meer bedraagt dan 150 km en de training, workshop, health check aanvangt voor 10.00 uur, dient de opdrachtgever de trainer/coach de mogelijkheid te bieden om de avond voorafgaande aan de training/coaching te overnachten in een nabijgelegen hotel, op kosten van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het boeken van een hotel met ontbijt. Als het in verband met de training(en)/coaching noodzakelijk is meerdere opeenvolgende avonden te overnachten, worden de eventuele extra kosten voor een standaard lunch en/of maaltijd in het hotel doorberekend aan de opdrachtgever.
 • Reistijdvergoeding is van toepassing als de locatie van training/coaching zich buiten Nederland bevindt. Reistijdvergoeding wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever vanaf een enkele reistijd die meer bedraagt dan twee uur (berekend vanaf het adres van Lifeguard te Utrecht). tegen een tarief van €750,- (exclusief BTW) per dagdeel.
 • Verblijfsvergoeding is alleen van toepassing als een trainer/coach op verzoek van de opdrachtgever een bepaalde overeengekomen periode tussen twee opeenvolgende trainingen/coaching momenten op een externe locatie buiten Lifeguard verblijft, waarin de trainer/coach niet wordt ingezet voor werkzaamheden voor desbetreffende opdrachtgever. Lifeguard brengt kosten voor verblijf in rekening bij de opdrachtgever tegen een tarief van €750,- (exclusief BTW) per dagdeel.

8. Tarieven en facturatie

 • Al onze tarieven zijn exclusief btw (21%) en reiskosten (zie punt 7).
 • Jaarlijks worden al onze tarieven op 1 januari aangepast op basis van de ontwikkeling van de CBS index voor CAO-lonen in de bedrijfstak ‘Zakelijke dienstverlening’. Wij hanteren hiervoor de voorlopige cijfers van de maand november.
 • Voor trainingen, coaching en health checks die na 18.00 uur plaatsvinden, rekenen wij een toeslag van 20% en voor activiteiten in het weekend een toeslag van 40% op het tarief exclusief btw.
 • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 • Facturatie geschiedt conform het in de offerte of het contract opgenomen betalingsschema.
 • Na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen en twee schriftelijke of telefonische aanmaningen, staat het Lifeguard vrij om derden te belasten met incassomaatregelen.

9. Privacy

De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en vallen onder de AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming. Buiten de persoonlijke coach krijgt niemand inzage in deze persoonlijke gegevens, ook de leidinggevende(n) niet. Daarnaast worden de groepsgegevens geanalyseerd in het kader van effectiviteit en kwaliteitsbewaking. Bij deze analyses gaat het altijd om groepsresultaten en zijn persoonlijke gegevens nooit herkenbaar. Lifeguard houdt zich aan haar op het ISO 27001 gebaseerde informatiebeveiligingsbeleid.

10. Intellectueel eigendom

De auteursrechten, evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle door Lifeguard verstrekte documentatie en materialen inclusief software zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Lifeguard om documentatie en materialen of een deel daarvan te verveelvoudigen, openbaar te maken of te bewerken.

11. Herroepingsrecht trainingen consumenten

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

12. Klachten

Lifeguard beschikt over een klachtenprocedure.
U kunt de klachtenprocedure ook opvragen bij Lifeguard via uw accountmanager of projectleider.

13. Geschillen

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil voortvloeiende uit deze overeenkomst, bepalen partijen dat het uiterste zal worden getracht om in onderling overleg de onenigheid te beslechten. Mocht dit niet lukken, dan wordt gebruik gemaakt van een mediator. Lifeguard stelt Mr. Jan Plevier van de Groeifabriek (www.groeifabriek.nl) aan als mediator. Indien beide partijen na mediation het geschil nog niet beslecht hebben dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.